Talenbeleid

Onze school is rijk aan talen. Ze ontvangt leerlingen uit Molenbeek én uit andere Brusselse gemeenten. Deze verscheidenheid stelt iedereen voor een uitdaging: leerlingen om veel te leren in een taal die niet diegene is die ze het meest gebruiken; leerkrachten om alle stappen van dit proces te begeleiden; ouders om deze inspanningen te bevorderen. Via een intensief talenbeleid bieden we ruggensteun aan ieders engagement en zien we erop toe dat het niveau van het Nederlands en de kwaliteit van ons onderwijs worden bewaakt.

Breed kijken

Bij aanvang van het schooljaar nemen wij van alle leerlingen van het eerste en van de neveninstromers in het tweede en derde jaar een reeks genormeerde toetsen af. De resultaten zijn een eerste bron van informatie om van elke leerling een rijk geschakeerd taalportret te schetsen. Doorheen hun schoolcarrière vullen we dit aan, onder andere met observaties tijdens de lessen, extra-murosactiviteiten en intensieve begeleidingsprojecten zoals tutorlezen. Het breed beginbeeld stelt ons in staat gedifferentieerd te ondersteunen en te begeleiden zodat, waar nodig, een inhaalbeweging mogelijk is.

Lezen, schrijven en woordleren in alle vakken

In onze didactische initiatieven zetten we sterk in op intensieve lees- en schrijfbegeleiding en mondelinge formuleerkansen.

In twee projecten werken we hiervoor samen met studenten van de lerarenopleiding aan de VUB. In het project Tutorlezen zijn zij taalcoach van kleine groepjes leerlingen met wie zij twee lesuren intensief lezen, praten en dus hardop nadenken in het Nederlands. Onderwerp is een brede waaier teksten die aansluiten bij hun leefwereld of inspelen op de actualiteit; in het tweede lesuur is dat een tekst uit de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, NAW of techniek. Inhoud voorspellen, structuur herkennen, verstandig markeren, maar even goed leesbevordering en expressie.

tutorlezen
In het vierde jaar aso begeleiden de studenten-schrijfcoaches de leerlingen bij het zelfstandig uitvoeren van vier schrijfopdrachten en maken ze vaardig in de revisie van wat ze schrijven. De schrijftaken zijn functioneel en vertrekken van een authentieke leersituatie voor de sollicitatiebrief, het nemen van notities bij een uiteenzetting, het onderbouwen van een standpunt (lezersbrief) en een oordeel (recensie).

Focus van het Posterproject is de uitbreiding van de schooltaalwoordenschat. Wekelijks leren de leerlingen van het eerste jaar tien nieuwe posterwoorden bij. Het project echoot in lokaal 3.03. Voor de leerlingen van het tweede jaar aso ontwierpen we een eigen reeks posters voor de wiskundeles.

Eveneens in de eerste graad trekt de Taalkaravaan een spoor. Tijdens de les Nederlands staat geregeld een dicteerun of blinddoeklezen op het programma, gerichte remediëringstechnieken voor basisspelling, technisch lezen, woordherkenning en inprenting van woordenschat.

taalkaravaan

In de loop van de tweede graad, verzamelen de leerlingen uit al hun vakken twaalf schrijftaken voor het schrijfportfolio.

In de derde graad aso oefenen we in lessen academische taal specifieke mondelinge en schriftelijke kernvaardigheden die voorbereiden op academische leergesprekken.

Al deze initiatieven bouwen aan de taalhandelingen van de leerlingen binnen de lesuren. Tijdens de middag staan de deuren van de leeshoek open. Wie graag in de pen kruipt, vindt een uitlaatklep in het schoolmagazine Campuswijzer.

Alle registers open

Elk schooljaar voeren we twee grote muzisch-expressieve projecten uit. Tijdens de voorleesweek lezen we voor aan alle klasjes van de basisschool. In januari vormen workshops creatief schrijven de aanloop van gedichtendag. Klapstuk is de publicatie van een gedichtenbundel met de fraaiste werkstukken.

voorleesweek

Samenwerken

Met de medewerkers talenbeleid, Kaat Cockx, Gerda D’Haese, Jasmina Sans en Lotte Selders geven we de acties vorm. Bij de uitvoering doen we een beroep op alle leerkrachten. We toetsen regelmatig af met de werkgroep talenbeleid en de GOK-coördinator. Via de contactgroep van Scholengroep Brussel wisselen we ervaringen en ontwikkelde leermiddelen uit met de taalbeleidsmedewerkers van andere scholen. De contactgroep wordt geleid door Frank Delaere en Frank Van Rompaey, pedagogisch begeleiders talenbeleid. Frank Delaere is ook de bezieler van de projecten Tutorlezen, Taalkaravaan, Schrijfcoaches, Poëzieworkshops en Academische taal.